Kundeavtale Webhotell og domener

Generelt
Denne avtalen omfatter kunder med leid webhotell hos DEVCOs underleverandør.
Betingelsene og regler vedrørende domener anses akseptert i sin helhet, ved bestilling og fornying av tjenester fra DEVCO.
Se http://www.norid.no/navnepolitikk.html for regler for norske domener.
Se http://www.devco.no/avtaler/regler-cnobi.htm for regler vedr. .com, .net, org, .biz og .info domener.

Forpliktelser og ansvarsfordeling
Avtalen gir brukeren tilgang til server hos DEVCOs underleverandør.
Webhotellet er tilgjengelig for brukere av Internett.
DEVCOs underleverandør sitt ansvar er beskrevet i denne avtale.

Innhold og funksjoner
Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon på sidene. Alt innhold som legges ut på serveren er brukerens ansvar og han beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på serveren og at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Brukeren er også ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, samt at materiale ikke er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig.
DEVCOs underleverandør har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren.
Det er ikke tilatt å legge ut erotiske bilder som etter DEVCOs underleverandørs tolkning går utover det man finner i bladet ViMenn.
Rasistisk eller krenkende materiale av enhver art, tillates ikke lagt opp på DEVCOs underleverandørs servere.
Dersom brukeren har lagt ut programvare eller annet som forårsaker feil og problemer på serverene og som belaster andre brukere på samme server forbeholder DEVCOs underleverandør seg retten til å kunne stenge brukerens web, eller be brukeren om å stoppe bruken av den problematiske programvare. Dette gjelder også websider som tar uforholdsmessig mye kapasitet.

Drift
DEVCOs underleverandør sørger for drift av serveren.
DEVCOs underleverandør foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten.

Kundeservice
Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal brukeren henvende seg til DEVCO via epost eller telefaks. Ved feilmeldinger vil DEVCOs underleverandør iverksette tester for å finne årsaken til den meldte feilen.

Ansvarsbegrensning
DEVCO eller DEVCOs underleverandør holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Bedriften eller brukeren har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering og backup, slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende.
Bedriften eller kunden forplikter seg til å holde DEVCO og DEVCOs underleverandør skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot DEVCO eller DEVCOs underleverandør som har sammenheng med det materiale som brukeren har lagt inn på tjenestemaskinen.
DEVCO eller DEVCOs underleverandør skal ikke på noen måte holdes ansvarlig dersom utstyr eller tjenester hos DEVCO eller DEVCOs underleverandør skulle svikte og dette medfører ulemper/tap hos brukerne.
Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra DEVCO eller DEVCOs underleverandørs side er begrenset til verdien på avtalen til den enkelte kunde, og maksimalt 2 000 NOK. Ved grov uaktsomhet eller forsett fra DEVCO eller DEVCOs underleverandørs side, er erstatningsplikten begrenset til 10 000 NOK.

Videresalg av plass og funksjonalitet er tillatt etter skriftlig avtale med DEVCO.

Utestengelse
DEVCO eller DEVCOs underleverandør har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller brukerens tjeneste, ved brudd på de her angitte regler eller ved utelatelse av oppgjør.
En stengning på bakgrunn av det ovennevnte blir å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid. Gjenåpning av stengt konto faktureres med kr 400.-

Betaling
All fakturering utløser et fakturagebyr a 15.- pr faktura.
Betaling skal skje mot faktura med forfall 14 dager etter fakturadato.
Ved forsinket betaling påløper 10% morarente pr. år. Samt et purregebyr på 60.-
Gjenåpning av stengt konto faktureres med kr 400.-
Abonnementet forfaller til fornying 30-60 dager før innevrende avtaleperiodes utløp.

Priser
Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egen prisliste på webben. Alle priser kan endres av DEVCO. Varsel blir kunngjort på http://www.devco.no.
Alle priser er eksklusive MVA.

Force Majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer.

Øvrige bestemmelser
Bedriften eller kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra DEVCO. Oppsigelse for tjenester levert av DEVCO eller DEVCOs underleverandør skal skje innen 3 mnd før avtaleperiodens utløp. Dersom oppsigelse blir levrert etter dette tidspunkt vil kunden bli fakturert for et nytt år.
Tjenestene levert av DEVCO eller DEVCOs underleverandør kan flyttes for kundens regning, til annen ISP på ethvert tidspunkt. Dog påløper avtalte kostnader for avtaleperioden.
En slik flytting blir å regne som en oppsigelse og kundens konto hos DEVCOs underleverandør vil umiddlelbart bli sperret.
Kunden skal i slike tilfeller skriftlig underrette DEVCO om at kundeforholdet er opphørt. Dette må skje senest 3 mnd før avtaleperiodens utløp om ikke kostnader for ny avtaleperiode skal påløpe.

For domener gjelder egne regler i tillegg til denne avtalen.
Se http://www.norid.no/navnepolitikk.html for regler for norske domener.
Se http://www.devco.no/avtaler/regler-cnobi.htm for regler vedr. .com, .net, org, .biz og .info domener.

 

© 2000-2006 DEVCO